Vítězslav Nezval

(*1900, †1958)

Básník, dramatik, překladatel, člen skupiny Devětsil. Jeho bohaté básnické dílo odráží vývoj meziválečné avantgardní poezie od poetismu (poéma Podivuhodný kouzelník) k surrealismu. Později, v 50. letech, se v řadě básní neubránil ideově politickým tendencím. Nezvalovo mnohostranné nadání se projevilo také v oblasti prózy a dramatu, vedle esejů a scénářů psal Nezval knihy pro děti (příběh Anička skřítek a Slaměný Hubert) a překládal, zabýval se také výtvarným uměním.
Krajinou Nezvalova dětství byla Morava. I když ho později okouzlily exotické krajiny a moře a i když začal pracovat v Praze, vracel se často v myšlenkách do světa svého dětství. Mladý Vítězslav Nezval se díky své schopnosti bezprostředně tvořit a své živé povaze stal brzy předním umělcem avantgardního poetismu, hravého uměleckého stylu, který oslavoval všecky krásy světa, jeho proměnlivost a půvaby. Nezvalova poezie se (výrazně třeba ve sbírkách Pantomima, Básně na pohlednice a Nápisy na hroby) dotýkala věcí, krajin, tvarů, zvuků a barev všemi lidskými smysly a jednotlivé básnické obrazy spolu propojovala ne přísně logicky, ale pomocí uvolněné fantazie.
Nezvala očarovaly cizí země – cesta na jih Evropy například inspirovala jeho sbírku Sbohem a šáteček. Na své první návštěvě ve Francii se básník seznámil se surrealisty, a to ho podnítilo k založení podobné surrealistické skupiny u nás. Pak ale přišla druhá světová válka. Po ní v Nezvalově díle převládlo směřování k zpolitizované tvorbě v duchu socialistických idejí, básník se ale současně snažil obhajovat různorodost a uměleckost tvorby.
Nakladatelství Meander vydalo výbor Nezvalovy poezie pro mladého čtenáře – Moře láska má – editorky Jany Čeňkové. Výbor doprovodil svými ilustracemi Jan Hísek.

ENG
Poet, playwright, translator, member of the Devětsil group. His rich poetic work reflects the development of interwar avant-garde poetry from poetism (the poem Podivuhodný kouzelník) to surrealism. Later, in the 1950s, he did not resist ideological and political tendencies in many poems. Nezval's multifaceted talent also manifested itself in the field of prose and drama, in addition to essays and screenplays, Nezval wrote books for children (the story of Anička skřítek and Slaměný Hubert) and translated, he also dealt with fine arts.
The landscape of Nezval's childhood was Moravia. Although he was later fascinated by exotic landscapes and the sea, and even though he began working in Prague, he often returned in his thoughts to the world of his childhood. Thanks to his ability to create immediately and his lively nature, the young Vítězslav Nezval soon became a leading artist of avant-garde poetics, a playful artistic style that celebrated all the beauties of the world, its variability and charms. Nezval's poetry (significantly in the collections of Pantomima, Básně na pohlednice and Nápisy na hroby) touched on things, landscapes, shapes, sounds and colors with all human senses, and connected individual poetic images not strictly logically, but through relaxed imagination.
He was enchant by foreign countries - a trip to the south of Europe, for example, inspired his collection Sbohem a šáteček. On his first visit to France, the poet met the surrealists, and this prompted him to form a similar surrealist group in our country. But then came World War II. After it, Nezval's work was dominated by a trend towards politicized work in the spirit of socialist ideas, but at the same time the poet tried to defend the diversity and artistic nature of his work.
Meander Publishing House has published a committee of Nezval's poetry for a young reader - Moře láska má - editor Jana Čeňková. The committee was accompanied by Jan Hísek with his illustrations.

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem

Cena

241242
1241242

Značky

Položek k zobrazení: 1
MEANDER 082
241,20 Kč
268 Kč (–10 %)
9788086283845